• MAATWERK IN KENNISOVERDRACHT MAAKT KWALITEIT VAN KENNIS BEHOUD..

Algemene voorwaarden

Inschrijving

Het inschrijven voor een opleiding van MMK BV kan door middel van een inschrijfformulier of via onze website. Ook is het mogelijk via email inschrijvingen vast te leggen.

Op de website vindt u onder “rubriek” de inschrijfmogelijkheid. Een inschrijfformulier kunt u per post, fax of e-mail naar ons toe sturen. Een mondelinge en/of telefonische inschrijving dient altijd per e-mail bevestigd te worden.

Vragen via email- of schriftelijk gesteld worden binnen 5 werkdagen beantwoord middels een reactie. Het streven is er naar om binnen 4 weken de vraag inhoudelijk beantwoord te hebben. Mocht om welke reden ook de beantwoording langer duren dan zal u hiervan tijdig – maar altijd vóór afloop van deze 4 weekse periode – schriftelijk of via email in kennis worden gesteld.

Studiematerialen

Bij een aantal opleidingen worden studiematerialen gebruikt. U krijgt deze of van tevoren toegestuurd of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

MMK BV werkt niet met eigen materiaal maar koopt dit in of vraagt u als cursist zelf dit bij de betreffende uitgever te bestellen. Voor het lesmateriaal wordt dus geen aansprakelijkheid aanvaard omdat deze bij de uitgever van het materiaal ligt.

Annulering

Annulering kan alleen op schrift ( post, fax of e-mail). Een mondelinge of telefonische annulering wordt niet geaccepteerd (wel indien het vervolgens schriftelijk wordt bevestigd).

Voor het moment van annulering wordt het moment van ontvangst van het annuleringsbericht als uitgangspunt aangehouden. Berichten die na 17.00 uur binnenkomen krijgen de volgende (werk)dag als ontvangstdatum.

In het geval van een aanmelding via de website (digitaal) of schriftelijk aanmelding heeft elke cursist een herroepingsrecht, inhoudende dat binnen veertien kalenderdagen na inschrijving de inschrijving te allen tijde kosteloos kan worden geannuleerd zonder opgaaf van redenen.

Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden en gericht te zijn aan de cursisten-administratie van MMK Opleidingen BV. Als annuleringsdatum houdt MMK Opleidingen BV de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van MMK Opleidingen BV, tenzij de annulering via aangetekende brief is plaatsgevonden.

  1. Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de opleiding/training kunt u kosteloos annuleren
  2. Bij annulering vanaf vier weken voor de startdatum tot twee weken voor de startdatum van de opleiding is € 50,= aan annuleringskosten verschuldigd.
  3. Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de startdatum van de opleiding is 50% van de totale opleidingskosten verschuldigd.
  4. Bij annulering binnen een week voor de startdatum van de cursus bent u 100% van de opleidingskosten verschuldigd.
  5. Voor workshops of seminars waar afwijkende termijnen of prijzen voor worden gehanteerd, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals deze op dat moment worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Deze vervangen dan de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

Vervanging

Bij bepaalde opleidingen mag een vervanger gestuurd worden. De gegevens van de vervanger, met een korte melding waarin is aangegeven wie door wie vervangen wordt en voor welke opleiding.

Ziekte

Bij afmelding vanwege ziekte, binnen de termijn van een week voor aanvang van de cursus, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd, tenzij u een medisch attest kunt overleggen. In dat geval brengen wij u € 50,= administratiekosten in rekening.

De opleiding

MMK BV behoudt zich het recht voor om locatie, data of lestijden te wijzigen.

U ontvangt daarover voorafgaande aan de opleiding bericht.

Indien een wijziging het voor u onmogelijk maakt de opleiding te volgen, kunt u binnen een week na deze wijziging kosteloos annuleren.

Mocht MMK BV een opleiding annuleren vanwege te weinig belangstelling, dan ontvangt u daar uiterlijk zeven dagen voor de startdatum bericht over.

Betaling

Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het totale cursusgeld.

Bij niet-betaling komen alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten en eventuele kosten voor een gerechtelijk procedure voor uw rekening.

Betalingstermijn

Voor de betaling van een aan de cursist/opdrachtgever verzonden factuur geldt 14 dagen na dagtekening. Indien de cursusdatum meer dan één maand verder ligt dan deze dagtekening mag de wettelijke termijn ( dertig dagen ) in acht worden genomen. Indien de cursusdatum dichterbij ligt dan de normale betalingstermijn (veertien dagen) of de wettelijke betalingstermijn (dertig dagen) dan geldt dat het verschuldigde bedrag van de factuur op de dag van deelname op de rekening van MMK BV dient te zijn bijgeschreven. Ontvangst van de betaling is bewijs van inschrijving!

Bij het niet of niet tijdig voldoen van de betaling is – na schriftelijke aanmaning – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag na de wettelijke termijn of eerdere cursusdatum.

Ontbinding overeenkomst

Gedurende zeven werkdagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus, heeft de cursist het recht de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

Aldus opgemaakt te Almere  1 juni 2010

MMK BV    Ouverture 62    1312 SW ALMERE  tel. 0629495202 e-mail info@mmkopleidingen.nl   website   www.mmkopleidingen.nl   

  • Wft PE verplichting

    Als u middels Wft PE tot 01-04-2019 de werking van uw bestaande diploma’s in stand heeft gehouden of tot 01-04-2019 een n...

    Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.